Skip links

Herstructurering

Herstructurering: een krachtig middel voor verschillende doelen.

Herstructurering is een breed begrip waarin eigenlijk alleen wordt gezegd dat een andere structuur moet worden aangebracht in hetgeen je aan het doen was met je bedrijf. Er kunnen zeer verschillende redenen zijn om te herstructureren.

Herstructurering als groeiversneller

Het kan zijn dat je jouw bedrijf herstructureert om huidige en toekomstige (groei)ambities beter aan te kunnen. Iedere next level stelt andere eisen aan je organisatie: organisatorisch, marktbenadering, mensen.  Het opzetten van een nieuwe financieel juridische structuur is eerder regel dan uitzondering.

Herstructurering bij crisis.

Het kan ook dat daadkrachtige herstructurering nodig is om te overleven en je bedrijf weer gezond en klaar voor de toekomst te maken. Dat begint er vaak mee om de effecten en oorzaken van een aantal grote bedrijfsrisico’s weg te nemen. De aanleiding daarvoor kan zowel intern als extern zijn.

Beide manieren kunnen gepaard gaan met delen van je bedrijf verkopen, of nieuwe onderdelen erbij kopen. Ook maakt herfinanciering deel uit van beide routes.

Hoe dan ook: een herstructurering grijpt altijd diep in op je bedrijf en je mensen.

Onze laagdrempelige Covid-19 quick scan combineert beide perspectieven: groei en herstructurering. Lees hier meer!

Direct naar je doel!

Bepaal je doel.
Wees eerlijk over de ernst van situatie.
Maak helder hoeveel tijd er is.

Kies daadkrachtig de passende ingreep.

Zet zo de juiste stappen naar herstel en groei.

Neem contact op

Herstructurering: de ernst van de situatie bepaalt de ingreep.

We zetten de verschillende vormen van herstructurering op een rij. De urgentie voor het vinden van een oplossing neemt toe en de tijd om dit te implementeren wordt steeds korter.

Wat is een Eenvoudige Reorganisatie

De eenvoudige reorganisatie kenmerkt zich door een relatief kleine problematiek die vaak voorkomt. Een bedrijfsproces of de samenwerking tussen twee teams loopt niet soepel. Het leidt tot vertragingen, fouten en onderlinge irritaties. De buitenwereld merkt er in het algemeen weinig van, de financiën leiden er (nog) niet echt onder, maar niets doen is ook geen optie.

Welke ingreep en urgentie wordt gekozen?

Vergelijk het met een druppende kraan. Het is niet zo dat je huis meteen onder water staat, maar als je lang genoeg niets doet gebeurt het uiteindelijk wel. Er is dus voldoende tijd voor het zoeken van de aanleiding, onderling overleg en het kiezen van een oplossing. De implementatie volgt nadat het “huiswerk” goed is gedaan en iedereen is betrokken. De urgentie is niet erg hoog.

herstructurering

Welke aanpak werkt bij deze vorm van herstructurering?

Vorm een team onder begeleiding van een externe partij. Laat het team de problematiek en aanleiding goed beschrijven. Genereer nieuwe oplossingen mede op basis van nieuwe ideeën van de externe partij. Implementeer de ideeën, waarbij met enige regelmaat een evaluatie plaatsvindt. Next Level MKB en haar Waardeteam hebben alle kennis en kunde in huis om het team hierin op goede wijze te begeleiden.

Waarop ligt de focus?

De focus ligt op het verbeteren van de bestaande activiteiten en processen. Verhogen van de kwaliteit en/of de efficiency is het doel.

Wat is een Organisatie Herstructurering

Hoe men ook sleutelt aan de bestaande processen, systemen en organisatie, er komt niet uit waar de markt om vraagt. Dit is niet irritant meer, maar verontrustend. Het beperkt zich niet meer tot een deel van je bedrijf. Het personeel wordt ongerust en ook de buitenwereld begint het op te pikken. De financiën laten duidelijk een neergang zien.

Welke ingreep en urgentie wordt gekozen?

Vergelijk het met een machine die jarenlang geen onderhoud heeft gehad. Dit is meer dan een druppende kraan. Wanneer je niet gaat ingrijpen, dan gaat het echt fout. Er is nog wel tijd voor het zoeken van de aanleiding, onderling overleg en het kiezen van een oplossing, maar dit zal niet alleen sneller moeten, maar ook veelomvattender. De implementatie volgt zo snel mogelijk, en hierin wordt niet iedereen betrokken. De urgentie van de herstructurering stijgt flink.

herstructurering

Welke aanpak werkt?

Vorm een team onder begeleiding van een externe partij. Laat het team middels een Quick Scan de situatie grondig maar voortvarend analyseren. Kijk hierbij integraal naar de onderneming, niet slechts onderdelen. Kijk vooral ook naar de interactie tussen de onderdelen. Leg de bestaande situatie en genereer ingrijpende nieuwe oplossingen mede op basis van nieuwe ideeën van de externe partij. Next Level MKB en haar Waardeteam hebben alle kennis en kunde in huis om het team hierin op goede wijze te begeleiden.

Waarop ligt de focus?

De focus ligt niet meer op het verbeteren van de bestaande activiteiten, maar het tot stand brengen van de gewenste resultaten op een hele andere manier. Er wordt niet geschaafd aan de kwaliteit en/of de efficiency van het bestaande proces, maar naar het vervangen van het bestaande proces.

Wat is een Corporate Recovery

Een Corporate Recovery kenmerkt zich door een serieuze crisis, waarbij het op alle fronten mis gaat met de onderneming. Kenmerkend voor een onderneming in deze fase is dat het verdienmodel niet klopt, de processen over het algemeen niet efficiënt zijn, en vooral dat de financiële resultaten van de onderneming slecht zijn. Er is een stevig tekort aan liquide middelen. Het aantal te betalen rekeningen is groter dan de uitstaande vorderingen.

Onder het personeel breekt paniek uit, hoewel gelatenheid ook regelmatig voorkomt (men heeft het al zo vaak aan de kaak gesteld …). De buitenwereld is zich in toenemende mate bewust van de situatie en begint hierop ook stevige invloed uit te oefenen. Banken melden zich. De financiën laten stevige rode cijfers zien.

Welke ingreep en urgentie wordt gekozen?

Vergelijk het met een auto waarvan de motor niet goed werkt en de tank bijna leeg is, terwijl deze halverwege de berg is en achteruit begint te rijden. De afgrond is zichtbaar, en begint steeds sneller dichterbij te komen. De urgentie om in te grijpen is hoog. Falen om in te grijpen fataal. Niet juist ingrijpen mogelijk ook. Het ontbreekt je aan tijd en middelen, maar er moet toch een oplossing komen.

Welke aanpak werkt bij dit type herstructurering?

Onderken en accepteer dat je als ondernemer deze situatie niet alleen kunt oplossen. Er moet teveel gebeuren in een te korte tijd. Daarnaast komen er allemaal factoren om de hoek, die een andere kennis en kunde vragen.

Laat je bijstaan door een team van ervaren specialisten op verschillende vakgebieden. Laat dit team in recordtijd middels een quick scan de situatie doorgronden. Kijk hierbij integraal naar de onderneming, niet slechts onderdelen. Onderken wie de stakeholders zijn.

Pak alles dat direct kan worden geregeld direct aan, zonder de grote lijn te verliezen. Genereer meerdere oplossingen en definieer scenario’s. Implementeer de ideeën, waarbij met hoge regelmaat evaluatie en bijsturing plaatsvindt. Er is geen ruimte voor getreuzel, aarzeling of aardig zijn. Next Level MKB en haar Waardeteam hebben alle kennis, kunde en ervaring in huis om jouw team hierin op goede wijze te begeleiden.

Waarop ligt de focus?

De focus ligt op het dichten van het lek, en tegelijkertijd het “kopen van tijd” door de druk op de liquiditeit te verlagen. Voer in hoog tempo ingrepen door in je bedrijf en probeer je personeel zo goed mogelijk te informeren zonder ze angstig te maken. Zorg dat de beste mensen aan boord blijven.

Wat is een Doorstart

Een Doorstart komt soms in beeld wanneer de Corporate Recovery niet in staat blijkt om de onderneming te redden. Dit kan bijvoorbeeld omdat deze te laat of te weinig krachtig is ingezet, of dat stakeholders niet wilden meewerken. De onderneming als geheel is niet meer te redden en stevent af op faillissement. Dit betekent niet dat bepaalde delen van de onderneming niet levensvatbaar zouden kunnen zijn. Onder speciaal gecreëerde omstandigheden kunnen deze bedrijfsactiviteiten in afgeslankte vorm worden voortgezet.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Op moment dat herstel niet haalbaar blijkt, wordt de onderneming opnieuw tegen het licht gehouden. Welke onderdelen zouden op welke wijze eventueel zelfstandig wel door kunnen gaan, en wat is hiervoor nodig in termen van mensen en middelen. Deze casus wordt uitgewerkt en hierbij worden eventuele geïnteresseerde investeerders of financiers gezocht.

Welke aanpak werkt bij deze herstructurering?

Onderken en accepteer dat als je als ondernemer niets doet, de onderneming onherroepelijk zal failleren. Wel iets doen om gezonde delen af te splitsen kan alleen erg gevaarlijk zijn uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook kunnen handelingen later worden teruggedraaid. Deze situatie kun je als ondernemer niet alleen oplossen. Dit vereist minimaal juridische en financiële ondersteuning. Er komen er allemaal factoren om de hoek, die een andere kennis en kunde vragen.  Laat je bijstaan door ervaren professionals die vaker met dit bijltje hebben gehakt. Next Level MKB en haar Waardeteam hebben alle kennis, kunde en ervaring in huis om het team hierin op goede wijze te begeleiden.

Waarop ligt de focus?

De focus ligt op het identificeren van de gezonde delen van de onderneming. Hiervoor moeten in recordtijd duidelijke business plannen voor de toekomst worden gemaakt. Daarnaast moet de bestaande juridische situatie in kaart worden gebracht en alle juridische aspecten die in de doorstart naar voren kunnen/zullen komen. In goed overleg met eventuele instanties, curatoren of anderszins, moeten de gezonde onderdelen weer zo snel mogelijk operationeel worden gemaakt, waarbij bestaand personeel een kans krijgt in de nieuwe setup.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Op dit moment ligt de Wet Homologatie Onderhands Akkoord bij de Eerste Kamer voor ter goedkeuring. Deze wet gaat de faillissementswetgeving, die reeds bestaat sinds 13 september 1893 (!), vergaand vervangen.

De WHOA is erop gericht om minder bedrijven te laten failleren, door vlak voordat bij een bedrijf een faillissement zou ontstaan, akkoorden aan te bieden aan  de schuldeisers. Deze worden ingedeeld in categorieën en krijgen ieder een voorstel. De rechtbank kan een schuldeiser dwingen om mee te werken wanneer het alternatief voor de schuldeiser slechter uitpakt.

Een succesvolle herstructurering is teamwork!

Waarom is teamwork noodzakelijk?

Wanneer iets niet lekker loopt in je bedrijf, dan is dat nooit op één plek. Dit heeft altijd effecten op andere onderdelen van je bedrijf. Een herstructurering vraagt dus ook om input van verschillende functies en bloedgroepen. Je hebt  deze kennis en ervaring hard nodig om de diepgaande veranderingen snel en succesvol door te voeren.

Hoe ziet zo’n team er dan uit?

Een succesvol team bestaat uit mensen met informele zeggingskracht en kennis van binnen je bedrijf.  Van buiten de onderneming haal je mensen die nieuwe kennis en ideeën kunnen inbrengen. Ze bieden een objectieve blik en extra veranderkracht als het eigen personeel al druk genoeg is met hun normale werk. Deze rol vervult ons Next Level waardeteam frequent. Zij ondersteunen waar en zo lang als nodig, met maar één doel: bijdragen aan en realiseren van de gewenste verandering.

Wat onze klanten zeggen.

Jaren geleden ben ik in mijn garage begonnen. Door de groei naar een nieuw pand, mensen erbij. Steeds rennen om de vraag bij te benen. Onze werkzaamheden ontwikkelden zich in antwoord op de vraag, niet perse uit logica. En dan komt het moment dat je, hoe hard je ook werkt, de vraag niet meer op goede manier kunt invullen. Te veel fouten, teveel retouren, etc. Onze processen liepen niet goed meer, en een deel van het personeel kon de volgende stap niet meer maken. Dat was het moment waarop ik besefte dat het zo niet verder kon. Maar ik wist niet hoe wel. Next Level MKB maakte de situatie helder en begeleide de herstructurering. Nu zijn we weer terug op het groeipad, maar nou op de juiste manier.

Dieneke Blok
Onderneemster

Door overnames was ons bedrijf flink gegroeid. Zowel in wagens als in personeel. Verschillende vormen van vervoer, voor verschillende klanten. Deze spreiding zou ons minder afhankelijk maken van wisselingen in de markt. Toch begon de winstgevendheid serieus terug te lopen. Er lekte geld weg en hard. De liquiditeit kwam onder druk. Het was duidelijk dat het lek boven moest komen, en snel! Tezamen met NLMKB hebben we in hoog tempo de onderneming doorgelicht. De zwakke plekken werden bloot gelegd, en ingrijpende ingrepen werden gepleegd. Uiteindelijk bleek de grootste veroorzaker van het probleem onze grootste klant. Daar begin je meestal toch te zoeken. Dan blijkt de analyse- en daadkracht van een objectieve partij als NLMKB letterlijk van levensbelang.

Wouter Postumus
Directeur Transportonderneming

De organisatie die het probleem heeft veroorzaakt, gaat niet zorgen voor de oplossing.  

Case Metaalbewerkingsbedrijf

De overdracht aan de volgende generatie was snel geregeld: een prijs, een notaris en gaan met die banaan. De zoon was niet voorbereid op ondernemerschap en pa “was vissen”. De administratieve kracht was incapabel, en de informatie dus onbetrouwbaar. Na een relatief korte periode bleek de realiteit toch anders dan de informatie deed vermoeden. Ondernemende stappen werden onbewust in de verkeerde richting gezet.

Net op tijd aan de bel getrokken

Totdat de accountant aan de bel trok en Next Level MKB erbij haalde. Een snelle en krachtige Quick Scan door meerdere leden van het Waardeteam bracht in korte tijd veel aan het licht. Gegeven de urgentie werd er direct geschakeld op diverse onderdelen van de onderneming, waaronder commercie, financiën, productie. Na een jaar van intensief werken aan de onderneming staat er al een hele andere onderneming en heeft de toekomst al een ander uitzicht. De ondernemer heeft er echter voor gekozen om het Waardeteam in de buurt te houden. De meerwaarde is voor hem evident.

herstructurering

Direct door.

Ben je aan het denken gezet of wil je aan de slag in jouw bedrijf? Next Level MKB kan echt het verschil maken, lees hier hoe.

Start met de herstructurering quick scan

Value LAB herstructurering.

herstructurering

Introductieworkshop herstructurering.

Actuele kennis over waardeherstel

Nieuwsgierig?

Ga aan de slag in jouw bedrijf!

Wil je je laten inspireren door één van onze ervaren waarde partners? Wij delen graag onze inzichten en aanpak in een open gesprek. En als het goed is volgt de rest vanzelf.

Karin Kleingeld
06-44068641
    Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacyverklaring.