Skip links

Wat is het verschil tussen materiële en immateriële activa

Materiële activa en immateriële activa zijn twee verschillende categorieën van activa die in de boekhouding en financiële rapportage worden gebruikt. Hier is het verschil tussen beide:

Materiële activa (of tangible assets)

Materiële activa zijn tastbare en fysieke bezittingen die een bedrijf bezit en die waarde hebben. Deze activa kunnen worden gezien, aangeraakt en fysiek gemeten. Enkele voorbeelden van materiële activa zijn gebouwen, land, machines, inventaris, voertuigen en apparatuur. Ze hebben een fysieke vorm en kunnen doorgaans worden gebruikt bij de dagelijkse activiteiten van een bedrijf. Materiële activa worden gewoonlijk op de balans van een onderneming vermeld tegen hun aanschafwaarde verminderd met de afschrijving.

Immateriële activa (of intangible assets)

Immateriële activa daarentegen zijn niet-fysieke activa die geen tastbare vorm hebben, maar toch waarde vertegenwoordigen voor een bedrijf. Deze activa zijn meestal intellectueel eigendom of andere niet-fysieke bronnen die het concurrentievoordeel en de waarde van een bedrijf vergroten. Voorbeelden van immateriële activa zijn patenten, auteursrechten, handelsmerken, merknamen, goodwill, klantenlijsten, software, licenties en onderzoeks- en ontwikkelingskosten. In tegenstelling tot materiële activa hebben immateriële activa geen fysieke vorm en zijn ze niet tastbaar. Ze worden op de balans van een bedrijf vermeld tegen hun verkrijgings- of ontwikkelingskosten, verminderd met afschrijving of amortisatie.

Het onderscheid tussen materiële en immateriële activa is belangrijk omdat het impact heeft op de waardering, boekhouding en financiële rapportage van een bedrijf. Het correct identificeren, waarderen en rapporteren van beide activa is van cruciaal belang om een nauwkeurig beeld te krijgen van de totale waarde en financiële positie van een onderneming.