Skip links

Wat zijn intangible assets

Wat zijn intangible assets?

Intangible assets kunnen we vrij vertalen met ontastbare bronnen van (economische) waarde. Dit in tegenstelling tot tangible assets. Dat zijn tastbare zaken als panden, voorraden, machines. Deze vind je gespecificeerd terug op jouw balans.

Dat is niet of veel minder het geval met jouw “ontastbare waardebronnen”. Dit betreft zaken als licenties, handelsnamen, patenten, copyrights en de waarde van jouw merk.

Een stap verder kun je denken aan de waarde van jouw medewerkers. Zij zijn het menselijk kapitaal van je bedrijf. Ook waardevolle (klant)data die je hebt verzameld, procesoptimalisaties of jouw strategische positie in een ecosysteem of netwerk behoren hiertoe. Innovatie en R&D activiteiten en resultaten behoren ook hiertoe. Het investeren in deze intangible assets wordt in veel gevallen aangemerkt als kosten in de boekhouding. Uitzonderingen zijn R&D, software- en databaseontwikkeling en artistieke producties.

Hier zijn enkele van de belangrijkste typen:

Merken en handelsmerken

Dit omvat de waarde die is verbonden aan een specifiek merk of handelsmerk, zoals de naam, het logo en de reputatie van een bedrijf. Merken kunnen aanzienlijke waarde vertegenwoordigen, vooral als ze goed erkend en gewaardeerd worden door consumenten.

Octrooien

Een octrooi is een exclusief recht dat wordt verleend aan een uitvinder voor een nieuw, niet-obvious en nuttig proces, product of ontwerp. Het biedt bescherming tegen anderen die het octrooi zonder toestemming willen gebruiken, waardoor het een waardevol immaterieel bezit kan zijn.

Auteursrechten

Auteursrechten beschermen de exclusieve rechten van auteurs, artiesten, muzikanten en andere creatieve professionals op hun werken, zoals boeken, films, muziek, software en kunstwerken. Ze geven de eigenaar het recht om te bepalen hoe hun werk wordt gebruikt en kunnen waardevol zijn in termen van royalties en licentievergoedingen.

Handelsgeheimen

Dit zijn vertrouwelijke en waardevolle bedrijfsinformatie die een concurrentievoordeel bieden. Het kan bijvoorbeeld gaan om geheime recepten, klantenlijsten, fabricageprocessen of marketingstrategieën. Handelsgeheimen worden beschermd door geheimhoudingsovereenkomsten en kunnen van aanzienlijke waarde zijn voor een bedrijf.

Goodwill

Goodwill vertegenwoordigt de waarde van de reputatie, klantloyaliteit, zakelijke relaties en andere niet-tastbare activa van een bedrijf. Het ontstaat meestal bij de aankoop van een bedrijf en wordt berekend als het verschil tussen de aankoopprijs en de boekwaarde van het netto-activa.

Software en data

Software kan ook worden beschouwd als een immaterieel bezit. Het omvat computerprogramma’s, applicaties, algoritmen, data en andere digitale assets die waarde hebben en beschermd kunnen worden door auteursrechten of patenten.

Klantrelaties

Dit omvat de waarde van gevestigde klantrelaties en klantenbestanden. Een loyale en betrokken klantenkring kan een belangrijke activa zijn voor een bedrijf.

Licenties en concessies

Dit omvat de rechten om bepaalde activiteiten uit te voeren, zoals het gebruik van bepaalde technologieën, productieprocessen of het exploiteren van specifieke gebieden.

Het is belangrijk op te merken dat deze lijst niet uitputtend is en dat er andere typen intangible assets kunnen bestaan, afhankelijk van de specifieke industrie en het bedrijf.

Intangible assets zijn steeds belangrijker bij waardegroei

Je benut jouw (tastbare en ontastbare) kapitaal om daarmee financiële- of impact waarde te realiseren. In toenemende mate zijn het juist de eerdergenoemde ontastbare assets die deze waarde realiseren. Met name bij dienstverlenende bedrijven is dat het geval. Dit heeft grote gevolgen voor de manieren waarop de waarde van een bedrijf wordt bepaald.

Terug naar kennisbank